ជប៉ុនបើកជើងហោះហើរមួយចំនួនឡើងវិញ សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរជំនួញ