ឥណ្ឌូនេស៊ីត្រៀមប្ដូររបៀបធ្វើការរបស់មន្ត្រីឲ្យស្របតាមបច្ចេកវិទ្យា ក្រោយកូវីត១៩