បទ ៖ ជនជាតិចងចាំ

បទ ៖ ជនជាតិចងចាំ
ច្រៀងដោយ ៖ កញ្ញា ផន ស្រីឃួច
និពន្ធទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេង ៖ ឯកឧត្តម ងិន សុខគ្រវ៉ារ
កាត់តវីដេអូ ៖ ធារ៉ា សុធា វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា