បទ ៖ ប្រវត្តិតស៊ូ

បទ ៖ ប្រវត្តិតស៊ូ
ច្រៀងដោយ ៖ អ្នកនាង ជា ស្រីលីស
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
កាត់តវីដេអូ ៖ ធារ៉ា សុធា វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា