កម្ពុុជារកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ ពីរនាក់ថ្មីទៀត ជាករណីនាំចូលពីម៉ាឡេស៊ី

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត