ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ លើពិភពលោកកើនដល់ជិត ១០លាននាក់ ស្លាប់ជិត ៥០ម៉ឺននាក់ និងបានព្យាបាលជាសះស្បើយជាង ៥លាននាក់