ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្នើឱ្យមេដឹកនាំពិភពលោក កុំចោទប្រកាន់គ្នា រឺរើសអើង និងបែងចែកសម្ព័ន្ធមិត្ត ក្នុងកាលៈទេសៈនៃវិបត្តិកូវីដ-១៩