ក្រុមហ៊ុន Microsoft ប្រកាសបិទហាងលក់ផលិតផលទាំងអស់របស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅជុំវិញពិភពលោក ដោយងាកទៅផ្តោតប្រតិបត្តិការតាម Online វិញ