ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៩នាក់ថ្មី ជាការនាំចូលពីឥណ្ឌូណេស៊ី ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយម្នាក់ទៀត