កម្ពុជាគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះការដាក់បញ្ចូល ប្រទេសទីម័រឡេស្តេ ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ាន