៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២០ អ្នកជាសះស្បើយពីគ្រឿងញៀនជាង២ពាន់នាក់ និងកំពុងបន្តព្យាបាលជិត៤ពាន់នាក់