សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ ០១នាក់ និងមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ថ្មី ០៩នាក់ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ ០១នាក់ និងមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ថ្មី ០៩នាក់ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០