បទយកការណ៍ស្តីពី «សក្តានុពលទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា