បទយកការណ៍ស្ដីពី« រួមគ្នាអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ល្ខោនបាសាក់»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន