ពិធីប្រគល់សេចក្ដីសម្រេចតែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែង និងត្រាសិទ្ធិដល់នាយនាវី សាលាទ័ពជើងទឹក