ក្រសួងសាធារណការ ណែនាំពីវិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាត នៃជំងឺកូវីដ១៩ (រលកទី២) ដល់ការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមរថយន្ត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០