ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក ថ្លែងថា ការបង្កើតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-១៩ អាចនឹងត្រូវចំណាយពេលដល់រាប់ខែរហូតដល់រាប់ឆ្នាំ