គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរថ្មី គ្រោងបញ្ចប់ឱ្យរួចរាល់ នៅខែមិនា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយប្រើពេលវេលារយៈពេល ៣៦ខែ