ថវិកាសប្បុរសជនចូលរួមឧបត្ថម្ភរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ កើនដល់ជាង១៨លានដុល្លារ ខណៈការចំណាយអស់ជាង៩,៤លានដុល្លារ