កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៦ នឹងប្រព្រឹត្តនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ