រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក្រើនរំលឹកអំពីវិធានការពារចម្លងវីរុសកូវីត១៩