អណ្ដើកហ្លួងចំនួន២ក្បាល ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋ ប្រគល់ឲ្យក្រសួងបរិស្ថានធ្វើការអភិរក្ស