អូស្ត្រាលីនឹងដាក់ពង្រាយទ័ព ១,០០០នាក់ ទៅកាន់ទីក្រុងមែលប៊ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះ COVID-19