លោក គីម ជុងអ៊ុន សម្រេចផ្អាកសកម្មភាពយោធា ដែលគ្រោងធ្វើឡើង ដើម្បីសងសឹកកូរ៉េខាងត្បូង