ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដាក់ចេញវិធានការ៣ ដើម្បីរួមចំណែករក្សាស្ថិរភាពថ្លៃ និងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគោនយោបាយរូបិយវត្ថុសម្រាប់ត្រីមាសបន្ទាប់