ទីបំផុតប្រធានាធិបតីសិង្ហបុរី សម្រេចរំលាយសភា និងរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលមុនអាណត្តិ តបតតាមការចង់បានរបស់លោក លី សៀនឡុង