វៀតណាម និងជប៉ុន នឹងចាំផ្ដើមបន្តជើងហោះហើរដោយផ្នែក នៅសប្ដាហ៍នេះ