លោក​ត្រាំ គំរាមប្រើកងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងក្រុមបាយុករនៅ វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី