ចិន ត្រៀមធ្វើសាកល្បងវ៉ាក់សាំងកូវីត១៩ លើមនុស្សនៅអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម