ខេត្តព្រះសីហនុបានរៀបចំពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានថ្មីនៃមន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡា