បទយកការណ៍ស្តីពី«ប្រាសាទភ្នំដានៅតែទទួលបានការគោរពបូជាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន