ខេត្តមណ្ដលគិរីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាន ក្រុងស្រុកដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤