ក្រសួងសាធារណការ​និងដឹងជញ្ជូនបានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្ដីអំពីច្បាប់ចររាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី