គ.ជ.ប ជូនព័ត៌មានពីការបំផ្លាញសន្លឹកឆ្នោត ជាលើកទី៤ ដែលមានចំនួនជាង២២លានសន្លឹក ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១២ ឆ្នាំ២០១៣ ឆ្នាំ២០១៤ និងឆ្នាំ២០១៧

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០