ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគ្មានករណីឆ្លងថ្មីទេ ខណះមានអ្នកជាសះស្បើយម្នាក់ទៀតដែលធ្វើឲអ្នកជំងឺកូវីដ19 នៅកម្ពុជានៅសល់តែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះ