មន្ត្រីសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានចុះផ្សព្វផ្សាយពីវិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យពីការឆ្លងជំងឺកូវីត១៩