មន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញបន្លែចំនួន ៤ប្រភេទដែកនាំចេញពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាតាមរយៈច្រក់ទ្វាអន្តរជាតិភ្នំឌិន