សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពីការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេម ហួត