ឯកឧត្តម នេត្រ ភត្រា បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ចាប់អារម្មណ៍គ្រុំចំពុះទា ដែលជាអាហារមានឱជារសឈ្ងុយឆ្ញាញ់