រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងអភិបាលខេត្តសៀមរាប បន្តជំរុញ រៀបចំអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ នូវគោលដៅទេសចរណ៍ ឱ្យបានល្អ