រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ចុះពិនិត្យ និងសួរសុខទុក្ខអ្នកបំពេញការងារ ក្នុងការដ្ឋានសាងសង់អគារថ្មី មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន ព្រះកុសុមៈ