អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ សូមបានឆ្លងផុតវាលបី

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន
អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ សូមបានឆ្លងផុតវាលបី
និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម លី​ ហាក់សេង
ច្រៀងដោយ៖ លោក សៀប សៀម និង អ្នកនាង ទុំ ស្រីលាប
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា