សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ថ្មី ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ថ្មី ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០