មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់ចុះចេញពីតំណែង ពីការឆ្លើយតបបញ្ហាជាតិសាសន៍