លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន អញ្ជើញប្រទានទៀនវស្សាដល់ ១៦វត្តក្នុងស្រុកស្វាយជ្រំ