សេចក្ដីប្រការព័ត៌មានពីការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀង មេគង្គ-ឡានចាង