ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ចេញសេចក្តីជូន​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ ករណី​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩ថ្មី​០១នាក់​ ​នៅថ្ងៃទី​២២ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​