ឯកឧត្តម ស សុខា បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឱ្យយកចិត្តទុកដាក់ ថែរក្សាអនាម័យ ដើម្បីជៀសវាសជម្ងឺកូវីដ១៩