មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង បានដាក់ឲ្យដំណើរជាផ្លូវការ នូវកម្មវិធី​ Smart Hospital