រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ចុះត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃពីវឌ្ឍនភាពការងារមួយចំនួន តាមខេត្តជាប់នឹងបឹងទន្លេសាប